Procedure

Elke volledig doorlopen psychotherapie bestaat uit fases: een intakefase, behandelfase en afsluitfase.

Probleeminventarisatie

De eerste twee sessies worden voor de intake gebruikt: het vernemen van het probleem en uw achtergrondgegevens.

Probleemanalyse

Aan het eind van de tweede sessie wordt samen met u geprobeerd het probleem helder te formuleren.

Psychologisch testonderzoek

Indien geïndiceerd kan er een psychologisch testonderzoek plaatsvinden.

Behandelplan

Er wordt in samenspraak met u een voorstel voor een psychotherapievorm gedaan. Indien van toepassing zal het combineren van e-health en face-to-face contacten (blended care) in het behandelplan worden opgenomen.

Behandelduur

De Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) is klachtgericht en kortdurend, bestaande uit drie trajecten: kort (0 tot 294 minuten), middel (295 tot 495 minuten) en intensief (496 tot 750 minuten). De Specialistische GGZ (SGGZ) is persoonsgericht en langer durend. De duur van de behandeling loopt van de datum van de intake tot en met de datum van de laatste sessie.

Behandelsessieduur

Een sessie duurt 50 to 60 minuten.

Behandelfrequentie

Op indicatie en in onderling overleg kan dit wekelijks, tweewekelijks, driewekelijks of vierwekelijks zijn.
De frequentie van de sessies zijn afhankelijk van de doelstelling en fase van de psychotherapie.

Evaluaties

Op initiatief van de psychotherapeut of de cliënt kunnen er tussentijds evaluaties plaatsvinden. Aan het eind van de psychotherapie vindt er altijd een eindevaluatie plaats.

Terugvalpreventie
De psychotherapeut maakt aan het einde van de psychotherapie samen met de cliënt een terugvalpreventieplan waarin wordt vastgelegd op welke wijze de cliënt zelf het terugkeren van de klachten gaat voorkomen, vroegtijdig herkent en zelf probeert op te lossen.