Wat zijn de kosten?

Zelf betalen
Indien u de psychologische hulp of psychotherapie zelf betaalt dan kunt u bij ons informatie over de kosten inwinnen. U ontvangt voor de betaling een factuur of bewijs van betaling.
 
Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
 
Vergoeding gemeenten
Psychotherapiepraktijk Scharwächter en GGZ scharwächter hebben contracten met gemeenten Arnhem, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum waardoor de kosten volledig worden vergoed bij verwijzing door huisarts, kinderarts, jeugdarts en wijkteam.  
 
Volwassenen vanaf 18 jaar

Vergoeding zorgverzekeraar
Behandelaren werken bij:
Psychotherapiepraktijk Scharwächter een particulier praktijk. 
1nP, een GGZ instelling voor vrijgevestigden. Zie https://1np.nl
GGZ Scharwächter, een GGZ-instelling Zie http://ggzscharwachter.nl
 
Eigen risico
Vergoeding in de GBGGZ en SGGZ valt onder het wettelijk verplichte eigen risico dat u zelf moet betalen en dat uw zorgverzekeraar eerst met u verrekent voordat de zorg vanuit het basispakket wordt vergoed. In 2017 is het eigen risico vanaf achttien jaar € 385 per persoon.

Declaratie
Psychotherapiepraktijk Scharwächter
De factuur wordt bij de gecontracteerde zorg van Psychotherapiepraktijk Scharwächter rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.
1nP
De factuur van de behandelaren die bij inP zijn aangesloten, wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.
GGZ Scharwächter
De factuur van de behandelaren van GGZ Scharwächter wordt bij u ingediend. U dient de factuur bij uw zorgverzekeraar in die de vergoeding aan u overmaakt waarna u deze vergoeding aan GGZ Scharwächter overmaakt.
Niet verzekerde zorg
Voor niet verzekerde zorg ontvangt u een factuur.

Basis GGZ of Specialistische GGZ
De huisarts kan verwijzen voor een klachtgerichte behandeling in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) en psychotherapie in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). De GBGGZ kan op indicatie worden voorgezet in de SGGZ.

Verzekerde probleemgebieden 
Niet alle psychologische problemen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Na de intakefase zal moeten blijken dat er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede problemen zoals angst, depressie, autistismespectrumproblemen, ADHD, tics, psychosomatische problemen, dissociatieve problemen, eetproblemen, impulsproblemen, persoonlijkheidsproblemen.
 
Niet-verzekerde probleemgebieden
Partnerrelatietherapie en de diagnoses aanpassingsstoornis, burn-out, identiteitsproblemen, rouwverwerking, enkele seksuele problemen, werk- en relatieproblemen komen niet voor vergoeding in aanmerking tenzij er primair sprake is van een andere hoofddiagnose zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek et cetera. In geval van twijfel kun u bij de aanmelding of met de behandelaar overleggen.
 
Verwijzing naar de GGZ 
De huisarts, jeugdarts of bedrijfsarts kan naar de GBGGZ of SGGZ verwijzen als er sprake is van een door de zorgverzekeraar vergoede diagnose. Er is een schriftelijke verwijzing door uw huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts nodig. Voor niet verzekerde zorg is geen verwijzing nodig.

Wettelijk vereiste gegevens verwijsbrief voor GGZ verzekerde zorg 
De verwijsbrief dient minimaal de volgende gegevens te bevatten om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen:
Datum verwijzing (deze dient vóór de eerste behandeldatum te zijn gedateerd, tot maximaal een half jaar)
Naam en adres, functie en AGB-code verwijzer
Handtekening en/of stempel van de verwijzer
Uw naam, adres, geboortedatum, BSN
De naam van uw zorgverzekeraar en het inschrijfnummer bij uw zorgverzekeraar
Een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische DSM-V-classificatie
Eventueel de (vermoede) psychische DSM-V-classificatie
Een gerichte verwijzing naar de GBGGZ (kortdurende behandeling) dan wel de SGGZ (langer durende behandeling).

Intake en indicatiestelling
Er zal eerst met de psycholoog een intakegesprek plaatsvinden. Bij kinderen zal het intakegesprek met ouders en/of kind plaatsvinden. Daarna zal samen met u het probleem, de hulpvraag, conclusie, doelstelling en methode van de behandeling worden besproken. De verwijzer zal met schriftelijke toestemming van de cliënt hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de GBGGZ of SGGZ kunt worden geholpen dan wordt u met conclusie en advies naar de huisarts terugverwezen.

Duur behandeling
De duur van de behandeling is afhankelijk van het soort probleem en het veranderingstempo.

Duur sessie
Een sessie bestaat uit 50 tot 60 minuten met 15 minuten voorbereiding en verslaglegging.

Metingen
Middels vragenlijsten worden aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling het behandeleffect en cliëntervaringen gemeten, wat een eis is voor vergoede zorg.

Psychologische testonderzoek
Bij een psychologisch testonderzoek zal vooraf de totale duur in aantal uren worden aangegeven. Hierbij worden de uren gerekend die nodig zijn voor de testafname alsook de uren die nodig zijn voor het maken van de rapportage. U ontvangt hiervoor een factuur.
Bij de SGGZ wordt psychologisch testonderzoek door de zorgverzekeraar vergoed wanneer het een onderdeel is van de diagnostiek voor de behandeling in de SGGZ.

Haptotherapie, beeldende therapie, dramatherapie, psychomotorische therapie, speltherapie
De kosten voor haptonomie of haptotherapie en creatieve therapie zijn 85 euro per sessie. De vergoeding door de zorgverzekeraar is afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekeringspakket. U ontvangt de factuur die u voor de vergoeding bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Creatieve therapie wordt in de SGGZ en speltherapie door de gemeente vergoed. 

Afmelding
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als er een afspraak heeft plaatsgevonden. Bij verhindering kunt u uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afbellen. Daarna betaalt u voor de sessie. U ontvangt hiervoor een factuur.

Afsluiting
Het is de bedoeling dat de behandeling altijd in gezamenlijk overleg wordt afgesloten. Na afsluiting wordt de verwijzer met schriftelijke toestemming van de cliënt over het behandelverloop, behandelresultaat, advies en/of afspraken geïnformeerd.

Klachtregeling  
Mocht u een probleem hebben met het handelen van uw behandelaar dan wordt verwacht dat u dit eerst zelf met uw therapeut probeert op te lossen. Als dit niet lukt dan kunt u uw probleem met de praktijkhouder van de psychotherapiepraktijk bespreken. Mocht dit eveneens niet tot een bevredigend resultaat leiden dan bestaat er de mogelijkheid om een beroep te doen op de klachtenregelingen van de beroepsverenigingen waarbij de therapeut is aangesloten.
 
Kwaliteitsstatuut, samenwerkingspartners en informatie-uitwisseling
Psychotherapiepraktijk Scharwächter heeft, conform de huidige wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut. In dit document staat beschreven hoe Psychotherapiepraktijk Scharwächter werkt en wat een cliënt kan verwachten. In het kwaliteitsstatuut vindt u onder andere informatie over de veel voorkomende samenwerkingspartners van de praktijk voor verwijzing, consulatie en doorverwijzing. Klik hier om het kwaliteitsstatuut van Psychotherapiepraktijk Scharwächter te downloaden. Informatie over toestemming en informatie-uitwisseling vindt u in het privacystatement die onderaan de praktijkwebsite is te vinden.