Wat is kinder- en jeugdtherapie?

Kinder- en jeugdtherapie is een vorm van hulp voor kinderen en jeugdigen tot 23 jaar met emotionele, sociale, gedrags en/of leerproblemen. Soms ervaren kinderen de problemen zelf niet als zodanig maar lijdt de omgeving onder hun gedrag. De kinder- en jeugdtherapeut houdt rekening met het gegeven dat kinderen en jongeren in ontwikkeling zijn en in een gezin of in een andere opvoedingssituatie leven waar voor hen gezorgd wordt. Dat brengt een specifieke werkwijze met zich mee.

Psychologische behandelingen
Kinderen en jongeren worden begeleid en behandeld op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkeling en die zo goed mogelijk is afgestemd op hun problematiek. Er zijn verschillende vormen van hulpverlening. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen therapieën waar de ouders en het kind samen aan meewerken en therapieën die speciaal voor het kind zijn bedoeld.

Ouderbegeleiding
Kinderen kunnen hun directe omgeving flink ontregelen met hun gedrag en emotionele problemen. Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen het kind dat problemen heeft en zijn omgeving. Hun problemen kunnen dan ook niet los worden gezien van de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Het betrekken van de ouders bij de behandeling is dan ook de logische consequentie hiervan met als doel de moeilijk te hanteren opvoedingssituatie op te lossen of er zo optimaal mogelijk mee leren om te gaan. Hierbij worden concrete adviezen gegeven. Bij jongeren is het afhankelijk van de leeftijd en de aard van de problemen in welke mate ouderbegeleiding noodzakelijk is.

School- en thuisbegeleiding
Naast de ouderbegeleiding zijn soms andere vormen van begeleiding nodig zoals begeleiding op school of in de thuissituatie. De therapeut bekijkt met ouders en kind welke aanpak het meest zinvol is. 

Individuele therapie
Deze vorm van therapie varieert met de leeftijd van het kind en zijn ontwikkelingsniveau. Bij iedere leeftijd passen andere communicatiemogelijkheden. Bij het jongere kind is het gemakkelijk aan te sluiten bij hun spel. Spel is de taal van het kind. In het spel krijgen kinderen de ruimte om hun emoties te uiten en af te reageren, om gevoelens te beleven en gebeurtenissen te verwerken. Vanaf de basisschoolleeftijd kan de therapeut werken met een combinatie van praten en spel om het kind en zijn problemen te begrijpen en de gewenste veranderingen te laten ontstaan. Het gesprek als middel om contact te maken met een kind wordt belangrijker naarmate het kind ouder is.

Vormen van individuele therapieën
Speltherapie
Cognitieve gedragstherapie
Sociale vaardigheidstraining
EMDR
Autismebegeleiding
ADHD-begeleiding 

Gezinstherapie
Problemen van kinderen kunnen direct of indirect voortkomen uit de situatie waarin zij leven. Spanningen in het gezin kunnen van invloed zijn op het psychisch functioneren van het kind. Het omgekeerde kan echter ook waar zijn. Problemen van een kind hebben vaak invloed op het functioneren van de anderen in het gezin. Wanneer meerdere personen in een gezin te maken hebben met problemen, kan gezinstherapie worden voorgesteld. Gezinstherapie is gericht op verandering van de relaties tussen de gezinsleden. Bijvoorbeeld tussen ouder en kind maar ook tussen de kinderen onderling. Door middel van praten, opdrachten of oefeningen kan gezocht worden naar een andere wijze van communiceren met elkaar.